Reklamacje

Gwarancje, Warunki Reklamacji

 

1. SIDE Agencja Reklamowa gwarantuje wysoką jakość Towarów i udziela gwarancji jakości Towaru na okres 12 miesięcy licząc od
dnia dostawy każdej partii Towaru.

2. Klient ma obowiązek sprawdzić ilość i jakość dostarczonego Towaru zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia pod rygorem utraty wnoszenia roszczeń związanych z ilością dostarczonego Towaru i wadami jakościowymi, które mogą być zauważone podczas rozładunku.

3. Gwarancją nie są objęte różnice w odcieniach kolorów do 15%. Odcienie kolorów po wypaleniu mogą być różne w zależności od jakości i koloru
porcelany i porcelitu, grubości użytej farby oraz temperatury wypału. Kolory farb ceramicznych nie posiadają oznaczeń Pantone i nie mogą być dokładnie przyrównywane do tego wzornika.

4. Nadruki na wyrobach porcelanowych i porcelitowych są wypalane w temperaturze 780 - 840°C, co zapewnia ich trwałość na zmywanie w zmywarkach mechanicznych. Nadruki na szkle są wypalane w temperaturze 560 - 620°C. Z tego powodu zaleca się zmywanie ręczne. Również dla zdobień wykonywanych techniką Magic Mug oraz Art Print zalecane jest zmywanie ręczne.

5. W przypadku nadruku w formie zdjęcia odstępstwo kolorystyczne dla docelowej ilości w stosunku do prototypu nie może być powodem reklamacji.

6. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie firmie SIDE Agencja Reklamowa w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia wady Towaru, a wady jawne w terminie 3 dni od dnia dostawy, pod rygorem utraty przez Klienta prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad Towaru.

7. Po zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązana jest dochować wszelkich starań celem zminimalizowania ujemnych skutków ujawnienia się wady.

8. SIDE Agencja Reklamowa zobowiązana jest do naprawy, ew. wymiany reklamowanego Towaru chyba, że strony ustalą odpowiednie
obniżenie ceny - w terminie 7 do 28 dni od dnia stwierdzenia przez SIDE Agencję Reklamową zasadności reklamacji i po zbadaniu
istnienia zgłoszonych wad w siedzibie PRODUCENTA Ceramiki Reklamowaj.

9. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa SIDE Agencja Reklamowa. W przypadku potwierdzenia wad Towaru, SIDE Agencja Reklamowa pokryje koszty transportu i badania Towaru.

10.  Klienci traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli:
* nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 3 dni od dnia dostawy,
* nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.

11. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz SIDE Agencja Reklamowa za wyjątkiem tych Towarów, których dotyczy reklamacja.

12. Odpowiedzialność SIDE Agencja Reklamowa z tytułu wad Towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania
SIDE Agencja Reklamowa. Odpowiedzialnością SIDE Agencja Reklamowa nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność SIDE Agencja Reklamowa zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Klienta ceny netto reklamowanego
Towaru.

13. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Klienta ulegają wyłączeniu. Jakiekolwiek roszczenia Klienta wobec SIDE Agencja Reklamowa z tytułu rękojmi są wyłączone.

14. SIDE Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Towaru do spodziewanego przez Klieta celu, jeżeli Klient nie sprecyzowała na piśmie wszelkich warunków dot. Towaru.

15. Firma SIDE Agencja Reklamowa nie ponosi odpowiedzialności za wydruk prac zaakcepowanych przez Klienta a zawierających błedy techniczne lub treściowe.


Kontakt ze sklepem

Zachęcamy do kontaktu.