Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik z siedzibą w Radzyminie, ul. Batorego 1, kod pocztowy 05-250, adres e-mail: side@side.com.pl, tel. -48 22 10 10 156
Uprzejmie informujemy, że firma SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik prowadzi działalność od 2001 r, gromadzi i przetwarza informacje pozyskane w drodze wymiany korespondencji drogą elektroniczną, podpisane umowy współpracy, otrzymane zamówienie, rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę ceramika-reklamowa.com.pl, side.com.pl, tworząc bazę podmiotów gospodarczych.
Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik z siedzibą przy ul. Batorego 1, 05-250 w Radzyminie. Z  Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Batorego 1, 05-250 Radzymin lub email: side@side.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów i zamówień oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych oraz biuro rachunkowe.
4 Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do realizacji otrzymanych zamówień, i przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

5. Państwa dane osobowe będą przez firmę SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: side@side.com.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Batorego 1, 05-250 w Radzyminie

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie wzajemnej wymiany korespondencji drogą tradycyjną lub mailową, poprzez otrzymane zapytania ofertowe, rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez strony: ceramika-reklamowa.com.pl, side.com.pl, (zakładka REJESTRACJA), ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8. SIDE Agencja Reklamowa Remigiusz Gremlik może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Kontakt ze sklepem

Zachęcamy do kontaktu.